Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘מדיניות תעסוקה’

מנכ"ל התמ"ת, שרון קדמי, הצביע בשבוע שעבר על דילמה שמאפיינת את עבודת משרדו: האם הרצון שלנו לדחוף את המשק קדימה משתלב עם הרצון להגן על העובדים? עצם העלאת השאלה משקפת את תפיסה שרואה ניגוד בין עידוד הצמיחה במשק לשמירה על זכויות העובדים.
תפיסה זו מתאימה למדינה שכלכלתה מבוססת על אספקת כח עבודה זול ולא לכלכלת ידע שמתבססת על איכות ותחכום. המשך…

Read Full Post »

הוועדה לבחינת מדיניות התעסוקה בישראל פרסמה השבוע מסקנות ביניים בדבר יעדי תעסוקה וצמצום עוני, יישום כלל ארצי של 'תוכנית מס הכנסה שלילי' ותוכנית 'אורות לתעסוקה' וכן מינוי ממונה על עבודה והון אנושי במשרד התמ"ת. המשך…

Read Full Post »

diverse-grains-bigכאשר בוחנים את שיעורי ההשתתפות בשוק העבודה של מגזרים שונים, נהוג להצביע על גברים חרדים ועל נשים ערביות כמגזרים אשר שיעור השתתפותם נמוך מן הממוצע. דו"ח בנק ישראל שפורסם לאחרונה מזהה כי גם דפוס ההשתתפות של גברים ערבים בישראל הוא חריג. המשך…

Read Full Post »

tight-rope-walker-bigנוכח המשבר הכלכלי נשמעו קריאות לממשלה לעודד מעסיקים להימנע מפיטורי עובדים. אולם, מדיניות כזו עלולה להנציח ענפים ומפעלים לא-תחרותיים בעלות גבוהה למדינה. בד בבד, התלכדות של שלושה גורמים בימים אלה עשויה ליצור שעת כושר לעיצוב מדיניות שוק עבודה רלוונטית יותר לישראל: הראשון, הקמת ממשלה חדשה, שיכולה להוביל מהלכים משמעותיים בראשית כהונתה; השני, מערכת היחסים הייחודית בין יו"ר הסתדרות העובדים, עופר עיני, לנשיא התאחדות התעשיינים, שרגא ברוש; והשלישי, המשבר הכלכלי אשר מעודד גמישות של השחקנים ביחס ל'כללי המשחק' בשוק העבודה. המשך…

Read Full Post »

hapy-worker-bigהשביתה של עובדי "פרי גליל" ואמירות כגון "אם יסגר המפעל אין לי שום עתיד" או "המפעל זה החיים שלי" הזכירו לי עקרון חשוב של מדיניות שוק עבודה שלמדנו מ'דו"ח הצמיחה' שפירסם הבנק העולמי. העקרון הוא "הגנה על העובד ולא על המשרה". המשך…

Read Full Post »