Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘מדדים השוואתיים’

legatum prosperity indexישראל הדרדרה מהמקום ה-19 למקום ה-27 במדד השגשוג של מכון לגאטום. ירידה זו מתווספת  למגמת ירידה בביצועי ישראל במדדים בינלאומיים הבוחנים מרכיבים שונים של איכות חיים. מגמת זו ממחישה את חשיבות והדחיפות של אימוץ חזון ישראל 15. המשך…

Read Full Post »

starting lineBIGבדו"ח 'עושים עסקים' (2009) של הבנק העולמי, שפורסם לאחרונה, דורגה ישראל במקום ה-30. מהדו"ח ניתן ללמוד כי השונות בין ביצועי המגזר הפרטי לביצועי המגזר הציבורי גדולה מאד. ניתוחים קודמים של מכון ראות הובילו למסקנה דומה: בעוד ביצועי המגזר הפרטי הם מהמובילים בעולם, ביצועי המגזר הציבורי נמוכים ובולמים את הצמיחה הכלכלית של המשק. המשך…

Read Full Post »

israel-poor-bigנייר עמדה שפירסם מכון מאקרו בשיתוף עם קרן פרידריך אברט משווה את הישגי המשק הישראלי להישגים הממוצעים של מדינות ה-OECD. לפי נייר זה, ישראל עומדת ביעדים המאקרו כלכליים המרכזיים של ה-OECD אולם היא מפגרת ביעדים חברתיים דוגמת שיעור משקי הבית העניים או שיעור התעסוקה.
המשך…

Read Full Post »