Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘חשיבה תחרותית’

אגף המחקר של הכנסת קובע כי ישראל מדורגת בין המדינות הריכוזיות ביותר בעולם. על פי מחקר שפורסם במאי 2010 עולה כי "בישראל רמת ריכוזיות גבוהה יחסית הן בענפים בודדים, לרבות בנקאות, ביטוח, טלפוניה, אמצעי תקשורת ודלק, והן במשק כולו10 קבוצות העסקים הגדולות שולטות בכ-30% משווי השוק של החברות הציבוריות…שווי השוק של 16 קבוצות העסקים הגדולות הוא 49% משווי השוק הכולל". לריכוזיות במשק הישראלי השלכות קשות. המשך…

Read Full Post »

starting lineBIGבדו"ח 'עושים עסקים' (2009) של הבנק העולמי, שפורסם לאחרונה, דורגה ישראל במקום ה-30. מהדו"ח ניתן ללמוד כי השונות בין ביצועי המגזר הפרטי לביצועי המגזר הציבורי גדולה מאד. ניתוחים קודמים של מכון ראות הובילו למסקנה דומה: בעוד ביצועי המגזר הפרטי הם מהמובילים בעולם, ביצועי המגזר הציבורי נמוכים ובולמים את הצמיחה הכלכלית של המשק. המשך…

Read Full Post »

israel-poor-bigנייר עמדה שפירסם מכון מאקרו בשיתוף עם קרן פרידריך אברט משווה את הישגי המשק הישראלי להישגים הממוצעים של מדינות ה-OECD. לפי נייר זה, ישראל עומדת ביעדים המאקרו כלכליים המרכזיים של ה-OECD אולם היא מפגרת ביעדים חברתיים דוגמת שיעור משקי הבית העניים או שיעור התעסוקה.
המשך…

Read Full Post »

יחס תלות נמוך בישראל הוא יתרון יחסי שישראל צריכה לנצל אם ברצונה לצמצם פערים באיכות חיים מול המדינות המובילות . בכתבה בהארץ המשך…

Read Full Post »