Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘בנק ישראל’

בנק ישראל פרסם לאחרונה מחקר שבוחן את השפעת מענקי ההון והטבות המס של חוק עידוד השקעות הון על הפעילות הכלכלית בפריפריה. המשך…

Read Full Post »

diverse-grains-bigכאשר בוחנים את שיעורי ההשתתפות בשוק העבודה של מגזרים שונים, נהוג להצביע על גברים חרדים ועל נשים ערביות כמגזרים אשר שיעור השתתפותם נמוך מן הממוצע. דו"ח בנק ישראל שפורסם לאחרונה מזהה כי גם דפוס ההשתתפות של גברים ערבים בישראל הוא חריג. המשך…

Read Full Post »