Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘אילוץ כובל’

השיח הנוכחי על משק האנרגיה והמים לוקה בחסר. רבים מדברים על הנזק הטמון בתלות בגז ובנפט המיובאים מחו"ל ועל חוסר היכולת של המשק הישראלי לעמוד בביקוש הגואה לאנרגיה. רבים גם מבינים את חשיבות משאב המים בעולם שהולך ומתחמם. ואולם, מעטים מדברים על התחלופה שבין מים לאנרגיה: על מנת ל"ייצר" מים או לשנע אותם נדרשות כמויות עצומות של אנרגיה. על מנת לייצר אנרגיה דרושות כמויות עצומות של מים.

המשך…

Read Full Post »

פרופ' האוסמן מאוניברסיטת הרוורד טוען שכדי לבצע רפורמות כלכליות יש לזהות את ה'אילוץ הכובל' המגביל את הפעילות הכלכלית במשק. זיהוי המגבלה מאפשר למקבלי החלטות להגדיר סדרי העדיפות לביצוע רפורמות. המשך…

Read Full Post »